เมื่อกระทรวงการคลังคิดจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

Screenshot 3

กระทรวงการคลังออกข่าวมานานแล้วเรื่องจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎรก็ดูจะสนใจสินค้านี้เป็นพิเศษ ถึงขนาดมีรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการแล้ว 2 คณะ

อีกทั้งเมื่อ 27 กันยายนที่ผ่านมาก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญอีกคณะเพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า

นโยบายของรัฐเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญมาก หากมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบจะส่งผลกระทบเสียหายใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

หน่วยงานแรกที่ต้องพูดถึงคือกระทรวงการคลัง มีกรมสรรพสามิตที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องภาษีบุหรี่ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

พูดถึง การเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ถูกต้องถึงความหมายที่แฝงอยู่ มีคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจ หลายคนสงสัยว่าในเมื่อซื้อง่ายขายกันเกลื่อน ไปไหนก็มีคนสูบ แล้วทำไมถึงจะไม่เก็บภาษีเล่า อย่างน้อยก็ยังนำเงินมาพัฒนาประเทศได้ ?

คำตอบก็คือ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย การเก็บภาษีจึงหมายถึงการทำให้มันเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ถูกกฎหมาย

กระทรวงการคลังมักยกเหตุผลต่าง ๆ มาอ้างเมื่อพูดถึงภาษีบุหรี่ คือ

1) ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

2) ดูแลสุขภาพของประชาชน

3) ปราบปรามบุหรี่เถื่อน และ

4) จัดเก็บรายได้  การจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าก็อ้างว่าต้องชั่งน้ำหนักระหว่างรายได้ของรัฐกับสุขภาพของประชาชน

กระทรวงการคลังมีหน่วยงานวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการคลัง นักเศรษฐศาสตร์ทราบดีว่าถ้าจะเปิดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายก็มีหลักเกณฑ์ง่าย ๆ ในการพิจารณา คือดูว่าผลประโยชน์ที่สังคมจะพึงได้นั้น มันคุ้มกับต้นทุนที่จะต้องจ่ายหรือเปล่า

ดังนั้น หากกระทรวงการคลังศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสให้สังคมรับรู้ตรวจสอบได้ว่ามีผลได้มากกว่าผลเสียแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกศึกษาข้อมูลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าการควบคุมยาสูบให้ผลคุ้มค่ามากในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง มีการจัดทำรายงานหลายฉบับชี้แนะให้ทุกประเทศควบคุมยาสูบ 

wdfs3jv7mmdaptxg5sjv

ประเทศไทยก็มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ศึกษาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลสรุปว่าก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน

ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าการสูบบุหรี่ก่อผลเสียมากมาย  องค์การอนามัยโลกก็ชูประเด็น Tobacco: a treat to development (บุหรี่: ภัยคุกคามต่อการพัฒนา) ในการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2550 แต่หลายคนรวมทั้งผู้กำหนดนโยบายของรัฐก็ยังไม่ตระหนักว่ามันก่อผลเสียหายเพียงใดต่อชีวิตและสุขภาพ ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

หากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องศึกษารายงานของธนาคารโลกหรือองค์การอนามัยโลกสักนิดก็จะทราบว่า มาตรการภาษีมีประสิทธิผลมากในการควบคุมยาสูบ 

ธนาคารโลกชี้แนะให้ทุกประเทศใช้เป็นเครื่องมือทำให้ราคาสูงขึ้นเพื่อให้การสูบบุหรี่ลดลง แต่น่าเศร้าที่รัฐบาลไทยกลับทำตรงข้าม คือใช้มาตรการภาษีแบบที่ทำให้บุหรี่ลดราคาได้ในปี 2560 ทำให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะคนหันไปสูบบุหรี่ลดราคา

ประเทศไทยเสียค่าโง่หลายหมื่นล้านบาทจนทุกวันนี้โดยไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ อัตราการสูบบุหรี่ก็ลดได้ช้า ชาวไร่ยาสูบก็เดือดร้อนเนื่องจากบุหรี่ที่ผลิตในประเทศถูกตีตลาดอย่างรวดเร็ว นั่นคือความผิดพลาดมหันต์ที่เกิดขึ้นแล้วกับบุหรี่มวน

สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า มีประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศที่กำหนดให้เป็นสินค้าผิดกฎหมาย คือ บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 

ทั่วโลกมีประเทศที่ห้ามจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 34 ประเทศแล้ว เป็นประเทศรายได้สูง 7 ประเทศ รายได้ปานกลาง 22 ประเทศ และรายได้ต่ำ 5 ประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหลายประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย มุ่งมั่นนำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อประชาคมโลก 

หากมองเป้าหมายที่ 3 ของ SDGs เรื่องสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว จะมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่องค์การสหประชาชาติชี้แนะให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณาถึงสาเหตุและแก้ไขให้ถูกวิธี  หน่วยงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและมีช่องโหว่ที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องจัดการแก้ไขให้ถูกจุด

การเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเอื้อประโยชน์บริษัทบุหรี่ต่างชาติมากกว่าที่จะเห็นคุณค่าชีวิตของเด็กไทย จะยิ่งสร้างปัญหาให้หนักขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องต้องมองอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นแก้ไขอย่างจริงจังจึงจะประสบผลสำเร็จได้

กระทรวงการคลังทำคนไทยเสียค่าโง่มาแล้วนับหมื่นล้านบาท จากการใช้มาตรการภาษีปล่อยบุหรี่ลดราคาเมื่อ 6 ปีก่อน จึงควรหาตัวผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว และควรพิจารณาอย่างรอบคอบหากคิดจะเก็บภาษีให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย.

PodPord – จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้ง

PODPORD เป็นร้านที่จำหน่าย พอตใช้แล้วทิ้งหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Randm,Pilot,Vome,Supbilss,infy,KS Quik พอตใช้แล้วทิ้ง

  • พอต
  • พอตใช้แล้วทิ้ง
  • พอตใช้แล้วทิ้ง ราคาส่ง
  • พอตใช้แล้วทิ้ง เก็บเงินปลายทาง
  • พอตใช้แล้วทิ้งราคาถูก

PODPORD มาพร้อมกับคุณภาพและราคาที่ถูกที่สุดในตลาด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านหรือต้องการสั่งซื้อส่งให้เพื่อน พอตจะมีให้คุณเลือกตามความต้องการทุกแบบ ! ราคาพิเศษที่คุณจะไม่เจอในที่อื่น !

ขั้นตอนการสั่งซื้อพอตร้านเรา

1. เลือกพอตที่ต้องการผ่านตระกร้าสินค้า

2. กดสั่งซื้อพอต

3. ชำระเงินโดยการโอนเงิน แล้วแนบสลิปชำระเงิน

4. หากเก็บเงินปลายทางรอรับพอตได้เลย

5. ตรวจสอบสถานะการขนส่งทางลิงค์นี้ https://podpromaxplus.com/my-account/orders/ (ทำการ login ก่อนนะครับ)

ติดตามและรับชมช่องทางต่างๆของเราได้ทาง

www.randmthailand.com | จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้งและอุปกรณ์พอต

www.vapepord.com | จำหน่ายพอตสูบแล้วทิ้ง ครบวงจร

Line : https://line.me/R/ti/p/@pord

Line Open Chat : Randm Thailand

Facebook : https://www.facebook.com

Tag :

#แบบพอต #วาปพอต #พอตใช้แล้วทิ้ง #น้ำยาอีลิควิด #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า #น้ำยาพอต #บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง #บุหรี่ไฟฟ้าสูบทิ้ง #บุหรี่ไฟฟ้าพอต #ขายส่งพอต #พอตทิ้ง #พอตราคาถูก #พอตสูบทิ้ง #พอตน้ำมัน #พอตดิสโป้สเซเบิล #พอตสวยๆ #พอตอิเล็กทรอนิกส์ #พอตนำเข้า #พอตยอดนิยม #รีวิวพอต #บุหรี่ไฟฟ้าพอต #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า #บุหรี่ไฟฟ้า #พอตเท่ห์ #บุหรี่ไฟฟ้านำเข้า #พอตสวย #พอตหรู #พอตควันเยอะ #น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง #RandM #VapePod #DisposableVape #Eliquid #VapeFlavors #VapeTrends #Pods #VapeCommunity #VapeLife #VapeWholesale #VapeDeals #VapeSale #VapeAndDispose #VapeSafely #VapeHealthy #VapeInStyle #VapeEverywhere #VapeOnTheGo #VapeReviews #VapeOpinions #VapeFeedback #VapeNewbies #VapeExperts #VapeEnthusiasts #VapeWithFlavor #VapeWithStyle #VapeWithPassion #VapeJoyfully #VapeResponsibly #VapeHappily

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.